top of page

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ.

Water Fountain

Αναλύσεις καταλληλότητας  πόσιμου νερού δικτύου ύδρευσης

Διαθέτουμε εξοπλισμένο εργαστήριο για την διεξαγωγή χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας του νερού σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Τα δείγματα αναλύονται για όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους και τα αποτελέσματά τους πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού ανταποκρίνεται πλήρως στις νομοθετικές απαιτήσεις (Κ.Υ.Α.Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/2017-Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα).

Αναλύσεις καταλληλότητας και σωστής λειτουργίας φίλτρων νερού. 

Όπως φαίνεται, τα φίλτρα νερού είναι αυτά που ο άνθρωπος έχει εμπιστευθεί για τη διαφύλαξη της ποιότητας του νερού που καταναλώνει. Η ιστορία τους είναι μακρά, αλλά προαιώνια είναι και η ανάγκη του ανθρώπου για καθαρό και μαλακό νερό.

Water Purifier & Glass

Αναλύσεις καταλληλότητας νερού πισίνας

 Η προέλευση του νερού, εκτός αν προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να ελέγχεται. Ειδικά στην περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε νερό από γεώτρηση ή αρτεσιανό πηγάδι συνιστάται, ένα πρόσφατο δείγμα του να δίνεται για ανάλυση προκειμένου να διασφαλισθεί η καταλληλότητα του.

Αναλύσεις καταλληλότητας νερού για πότισμα.

Το νερό που χρησιμοποιείται για πότισμα σε μια καλλιέργεια μπορεί να προέρχεται είτε από ποταμό, είτε από γεώτρηση, από πηγές, από  επεξεργασία αποβλήτων κ.λ.π και περιέχει πάντοτε ποσότητες διαλυτών αλάτων αλλά η συγκέντρωση και η σύστασή τους ποικίλλουν ανάλογα με την προέλευση του νερού. 

Man Holding Pipe

Αναλύσεις καταλληλότητας  ανάλογα με τις χρήσεις  των υπογείων υδάτων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά που συνήθως χρησιµοποιούνται για ταξινόµηση της ποιότητας του νερού για πότισµα είναι: 
                                  

α) Η αλατότητα, δηλαδή η συνολική συγκέντρωση υδατοδιαλυτών αλάτων, 
β) η διηθητικότητα, δηλαδή ή συγκέντρωση ιόντων Νατρίου σε συσχετισµό µε το Ασβέστιο και Μαγνήσιο, και
γ) η τοξικότητα, δηλαδή η συγκέντρωση ιόντων Βορίου, Νατρίου, Χλωρίου, κτλ., τα οποία µπορεί να είναι τοξικά στην ανάπτυξη των φυτών. 

Αναλύσεις  καταλληλότητας ανάλογα με τις χρήσεις των επιφανειακών υδάτων.

Το νερό που προέρχεται από  ορεινές πηγές περιέχει πολύ μικρά ποσά αλάτων σε αντίθεση με το νερό που η προέλευση του προέρχεται από επεξεργασία αποβλήτων. Μετά τα εδαφοβελτιωτικά και την προσθήκη των λιπασμάτων, το νερό άρδευσης θεωρείται η κυριότερη αιτία συγκέντρωσης αλάτων στο έδαφος

Αναλύσεις καταλληλότητας νερού για διάφορες χρήσεις

Για την προστασία του πόσιμου νερού έχουν καθιερωθεί διεθνώς πρότυπα ποιότητας από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ), ο οποίος έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες αφορούν στους μικροβιακούς και χημικούς ρύπους στο πόσιμο νερό και περιγράφουν με λεπτομέρεια τις επιστημονικές διαδικασίες καθιέρωσης των οδηγιών αυτών.

Anchor 1

Οδηγίες για την δειγματοληψία του νερού.

Για  Χημική  Ανάλυση

     Αγοράστε  μια φιάλη  εμφιαλωμένου  νερού του 1,5 lt. 

     Αδειάστε το περιεχόμενο.

     Αφήστε  την παροχή  να τρέξει  για περίπου  15  λεπτά.

     Ξεπλύνετε  τη φιάλη τρεις φορές με το νερό προς  ανάλυση.

     Γεμίστε  τη φιάλη αφήνοντας  το μικρότερο δυνατό  όγκο αέρα  και  σφραγίστε  καλά το  πώμα.

     Μεταφέρατε το δείγμα το συντομότερο δυνατό στο χημείο , αποφεύγοντας  την έκθεση του  δείγματος                         σε υψηλές θερμοκρασίες .  

     Σε περίπτωση που είναι εφικτό , διατηρείστε το δείγμα υπό  ψύξη και μεταφέρατέ  το σε φορητό ψυγείο                     με παγοκύστες.

        ( ΠΡΟΣΟΧΗ:   ΟΧΙ  ΚΑΤΑΨΥΞΗ ).

Για  Χημική  Ανάλυση Νερού από  ΓΕΩΤΡΗΣΗ ή  ΠΗΓΑΔΙ

     Βάθος  γεώτρησης – πηγάδι.

     Ηλικία  γεώτρησης – πηγάδι

    Ύψος  στάθμης  νερού.

     Υψόμετρο  τοποθεσίας.

     Απόσταση  από την θάλασσα.

     Εάν είναι νέα η γεώτρηση, θα πρέπει να τρέξουν περίπου  100 κ.μ.  νερό  και μετά να κάνετε την                               δειγματοληψία.

Για  Μικροβιολογική  Ανάλυση

 

    Αγοράστε   ( 6 ) αποστειρωμένους  ουροσυλέκτες  από φαρμακείο  ή  χρησιμοποιείστε το                                    αποστειρωμένο δοχείο ( διαφανές  με πορτοκαλί καπάκι ) του χημείου μας.

 

     Πλύνετε τα χέρια σας πολύ καλά .

 

     Αφήστε τη  βρύση να τρέξει για 15 λεπτά.

 

     Γεμίστε  και τους ( 6 ) ουροσυλλέκτες  ή το αποστειρωμένο δοχείο, προσέχοντας κατά το γέμισμα να μην ακουμπήσουν τα τοιχώματα  της βρύσης .

 

     Σφραγίστε τους/το και μεταφέρατέ  τους/το  υπό ψύξη  σε φορητό ψυγείο με παγοκύστες, το                       συντομότερο δυνατό και εντός 24 ώρου στο χημείο  μας. 

             ( ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΟΧΙ  ΚΑΤΑΨΥΞΗ )

bottom of page